slide3

Delaktighet

Delaktighet och inflytande

På våra förskolor är delaktighet och inflytande ledord för såväl barn, föräldrar och personal. Vi utgår från både nationella och kommunala mål:

Nationellt mål:

“Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.”

(Ur Lpfö 98/10)

Kommunfullmäktiges mål:

“Väsbyborna ska uppleva att kommunen och de tjänster kommunen finansierar har god tillgänglighet, inbjuder till delaktighet och att alla får ett respektfullt bemötande.”

Några av de sätt vi gör det på är genom:

  • Miljöråd – barnen är delaktiga i förskolornas aktiva miljöarbete genom Håll Sverige Rents Grön flagg.
  • Matråd – barnen får chansen att vara med och påverka maten på förskolorna tillsammans med våra kockar.
  • Barnråd – barnen på de egna avdelningarna diskuterar viktiga frågor utifrån Barnkonventionen.