mb1

Delaktighet

Delaktighet och inflytande

På våra förskolor är delaktighet och inflytande ledord för såväl barn, föräldrar och personal. Vi utgår från både nationella och kommunala mål:

Nationellt mål:

“Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan.”

(Ur Lpfö 98/10)

Kommunfullmäktiges mål:

“Väsbyborna ska uppleva att kommunen och de tjänster kommunen finansierar har god tillgänglighet, inbjuder till delaktighet och att alla får ett respektfullt bemötande.”

Några av de sätt vi gör det på är genom:

  1. Föräldraråd – vi har ett aktivt föräldraråd som möter ledningsgruppen flera tillfällen om året för att diskutera verksamhetsfrågor.
  2. Föräldramöten – pedagogerna på varje avdelning informerar föräldrar om verksamheten utifrån förskolans handlingsplan och det arbete som görs på varje avdelning.
  3. Öppet hus/föräldraevenemang – varje termin har förskolorna olika evenemang där föräldrar bjuds in att titta på verksamheten och vad barnen har gjort under terminen.
  4. Utvecklingssamtal – ett möte mellan föräldrar och pedagoger.