IMG_3305

Synpunkter

Enligt nya skollag från 2011-07-01 så måste alla förskolor och skolor ha rutiner för klagomålshantering. Vi rekommenderar föräldrar att i första hand vända sig till den personal det berör. Om föräldern inte känner sig nöjd eller om klagomålet är av mer akut karaktär så går du vidare enligt följande:

  1. Förskolechef
  2. Huvudmannen (Måbra Förskolors vd)
  3. Skolinspektionen

Om flera klagomål inkommer i samma ärende, eller är av allvarligt slag, ansvarar verksamhetens chef för att snarast göra en utredning som också meddelas huvudmannen. Samtliga klagomål sammanställs och lämnas till närmaste chef för uppföljning och analys för vidare åtgärder en gång i halvåret. Samverkansgruppen gör uppföljningarna, om de är av pedagogisk karaktär går de vidare till Utvecklingsgruppen.