vwu5nexl

Montessoripedagogiken

Maria Montessori visste vad varje förälder vet – nämligen att alla barn är nyfikna, fulla av upptäckarglädje och ivriga att pröva på och lära nya saker. Och precis som föräldrar världen över märkte hon, att barnens intressen varierar med ålder och mognad. Dessutom observerade hon, att intresse-förändringar följer ett givet mönster, som är detsamma hos alla barn. Från de allra tidigaste intressena av att äta själv, lära sig gå, lära sig prata osv, till intresset för läsning, matematik, rymden osv. Hon fann, att barn under sina olika mognadsstadier är speciellt mottagliga av olika slags kunskap. Hon insåg det värdefulla i att ta till vara intresseperioderna, som hon kallade ”känsliga” eller ”sensitiva” perioder.

montessori

Maria Montessori, grundare av Montessori-pedagogiken

Sex grundläggande principer inom Montessoripedagogik

Montessoripedagogiken bygger på 6 grundläggande principer:

 • Förberedd miljö
 • Frihet/ansvar
 • Individualisering/samarbete
 • Hjälp till självhjälp
 • Konkretion/motorik
 • Helhet/fredstanke

Pedagogiken bygger på en människo- och kunskapssyn som säger att barnet har sensitiva perioder när det känner lust och är särskilt mottagligt för inlärning. Maria Montessori kallade detta för det absorberande sinnet.

Hjälp till självhjälp och eget ansvar

Inom Montessoripedagogiken lägger man stor vikt att varje barn ska ha medinflytande och känna ett eget ansvar. Begreppet individualisering innebär att barnet sätts i centrum.

Lärarens roll är att observera barnet och sedan fungerar som en handledare som stödjer och motiverar barnet i inhämtningen av kunskap. Kursplanen läggs upp med långa arbetspass för att ge barnen tid och ro där de får sysselsätta sig med det som de själva väljer utifrån möjligheterna som erbjuds. Klasserna är så långt som möjligt integrerade och åldersblandade.

Utbildningsmaterialet inom Montessoripedagogiken

Materialet som används inom Montessoripedagogik är mycket konkret och är självrättande för att tillåta barnet att arbeta så självständigt som möjligt. Montessorimaterial köps till viss del, men en stor del av materialet tillverkas också av läraren och barnet.

De tio principerna i Montessorifostran:

 • Barnets välmående och rätt till sin barndom är viktigast.
 • Barnets omvårdnad, hälsa, utbildning och utveckling är kompletterande och oskyldbara.
 • Barnet har rätt att förvänta sig att alla vuxna ska respektera, upprätthålla och skydda dess rättigheter.
 • Barnet ska stödjas i att utveckla tolerans och förståelse för sig själva, varandra och de regler och förväntningar som det omgivande samhället har.
 • Barnet ska ges möjlighet att välja och att utveckla ansvarskänsla för sina egna handlingar anpassade till dess ålder.
 • Barnet ska lyssnas till och dess känslor och önskningar övervägas.
 • Barnet ska uppmuntras att delta i beslutfattande som främjas dess välmående och utveckling.
 • Barnet ska inte diskrimineras – särskilt inte i förhållande till färg, ras, religion, kön, oförmåga eller bakgrund.
 • Barnet ska ha tillgång till högkvalitativ service och hjälpmedel som svarar mot dess behov.
 • Barnet ska ha tillgång till säkra och stimulerande miljöer, där de kan utvecklas och individuellt anpassade vida, balanserande och utmanande undervisningsplaner.