Måbra Förskolor


En dag full av lek

tire-swing-kids-1378754

Har du bara lekt idag?

På Måbra Förskolor tar vi leken på stort allvar. Genom leken lär sig barnen för livet och det inbegriper alla de ämnen som förskolorna arbetar med. Detta står att läsa i Lpfö 98/10:

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka ochbearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter.”

Friskolornas riksförbund

Atvexa och våra dotterbolag är medlemmar i branschorganisationen Friskolornas Riksförbund och arbetar i linje med förbundets etiska riktlinjer.