Måbra Förskolor


Förskolans systematiska kvalitetsarbete

Quality Assurance

På Måbra Förskolor AB görs kvalitet i det dagliga arbetet, men för att kvaliteten ska vara systematisk finns det ett väl utbyggt kvalitetsarbete som företaget vann Upplands Väsbys Kvalitetsutmärkelse för 2013. Personalen upprättar en handlingsplan som bygger på Förskolans egen verksamhetsplan.

Verksamhetsplanen är byggd på statliga och kommunala styrdokument samt Måbra Förskolors arbetsplan. Regelbundna utvärderingar sker vid personalkonferenser, avdelningsmöten, samverkansgruppen, föräldramöten och föräldraråd samt genom föräldraenkäter, medarbetarenkäter, medarbetarsamtal och utvecklingssamtal med föräldrar.

Särskilda planeringsdagar läggs ut under hösten och våren då planeringar och utvärderingar sker. Utvärderingarna resulterar i en årlig kvalitetsredovisning.

Vi deltar i förskole- och skolobservationen Våga Visa. Kommunen genomför även en årlig tillsyn av verksamheten.